Kuidas Minitax töötab?

Minitax ei kasuta SIM-kaarti ega saada auto asukohta reaalajas. Selle asemel salvestab see kõik sõidud mälusse ja neid saab üles laadida, kui seade on ühendatud arvutiga.

Andmed jagatakse automaatselt sõitudeks ja näidatakse nende marsruut (mida saab vaadata ka kaardil) ning pikkus, kellaajad ja kestus. See ongi kõik, mida seadusliku sõidupäeviku jaoks vaja läheb.

Tegutsemisjuhend

Kui sinu autos on 5-voldine USB-toitepesa, ühenda Minitax sellesse. Kui mitte, siis kasuta kaasas olnud sigaretisüütaja toiteadapterit.

Aseta Minitax sellisesse kohta, kus see saab kätte satelliitide signaali. Kui esiklaas on traatküttega, siis oleks parem panna Minitax tagaakna juurde. Minitaxiga on kaasas pehme alusmatt, mis hoiab seadet paigal.

Vii Minitax kord kuus arvuti juurde ja märgi autos üles ka odomeetri näit. Ühenda Minitax arvutiga ja käivita Minitaxi rakendus (saab paigaldada aadressilt minitax.net/rakendus). Sinu sõitude andmed laaditakse Minitaxi seadmest serverisse.

Logi sisse veebisaidile, kus sisesta viimase sõidu juurde tegelik odomeetri näit, mis korrigeerib kõigi sõitude pikkusi vastavalt auto odomeetri näidule (vahe võib olla kuni 10%). Näita ära, millised sõidud on erasõidud, ja lisa töösõitudele sõidu eesmärk (nagu seadus nõuab).

Minitaxi teenuse üldtingimused

Kehtivad alates 06.02.2010

Minitax on GPS-seadme rendi ja selle kogutud andmete alusel sõidupäevikute koostamise teenus (edaspidi Teenus), eesmärgiga hallata ettevõtte vara ja vähendada vajadust tasuda riigile sõiduautode erisoodustusmaksu või võimaldada eraisikul pidada arvestust sõiduki kasutamise üle.

Teenuse üldtingimused, tehnilised üksikasjad, hinnakirjad ja muud asjassepuutuvad andmed on avaldatud veebisaidil minitax.net (edaspidi Veebisait).

Teenust osutab Minitaxi operaator (edaspidi Operaator), kelle andmed on avaldatud Veebisaidil.

Teenust kasutab klient ehk Teenuse kasutaja (edaspidi Kasutaja), juriidiline või füüsiline isik, kellega Operaator on sõlminud Teenuse lepingu.

Operaator säilitab õiguse teenuse üldtingimusi, tehnilisi üksikasju, kontaktandmeid ja hinnakirju muuta omal äranägemisel. Kõigist muudatustest teatatakse Veebisaidil.

Teenuse osutamise tingimused

Teenuse osutamiseks on vaja, et kliendil on:

 • sõiduauto koos 12-24-voldise toitepesaga sigaretisüütaja jaoks;
 • personaalarvuti Veebisaidil esitatud tehniliste üksikasjade järgi kokkusobiva operatsioonisüsteemiga;
 • Interneti püsiühendus kiirusega vähemalt 128 kb/s;
 • algtasemel arvutioskus, mis on piisav draiverite installimiseks;
 • eesti, inglise või vene keele oskus.

Kasutaja arvuti ja internetiühenduse turvalisuse ja nõuetelevastavuse eest vastutab Kasutaja.

Teenuse osutaja vastutab teenuse osutamise eest eelnimetatud kliendipoolsete tingimuste täitmisel.

Teenusega liitumine

Teenusega liitumiseks teeb liituja esindaja Veebisaidil vastava avalduse. Operaator saadab liitujale liitumislepingu, millele kirjutab alla liituja seaduslik esindaja. Nimetatud esindajal võimaldatakse luua Veebisaidile sisselogimiseks kasutatavad paroolid (edaspidi Turvaelemendid).

Operaator võib kontrollida liituja krediidiinfot. Operaator võib omal äranägemisel nõuda liitujalt tagatisraha, mille operaator kohustub tagastama seitsme päeva jooksul lepingu lõppemisest. Tagatisrahast võib operaator maha arvata kõik laekumata tasud.

Kasutaja tuvastamine

Operaator tuvastab teenuse kasutaja Veebisaidil tema Turvaelementide abil. Kasutaja on kohustatud hoidma Turvaelemente hoolikalt ja tegema kõik vajaliku, et tagada nende turvalisus.

Turvaelementide ebaturvaliseks muutumisest on Kasutaja kohustatud viivitamatult teavitama Operaatorit, misjärel Operaator blokeerib Kasutaja konto.

Kuni Operaatorit ei ole teavitatud Turvaelementide ebaturvaliseks muutumisest, eeldab Operaator, et Turvaelementide kasutaja on Kasutaja esindaja ja et kõik Turvaelemente kasutades sõlmitud lepingud ja esitatud tellimused on esitatud Kasutaja poolt. Kasutaja on vastutav kõigi tehingute ja nendest tulenevate kohustuste eest, mis on tehtud tema Turvaelemente kasutades.

Teenuse hind

Teenuse hinnakiri asub Veebisaidil. Teenuse kuutasu ühikus sisaldub:

 • Ühe GPS-seadme rent
 • Ühe autoadapteri rent
 • GPS-seadmega suhtlemise tarkvara kasutamise tasu
 • Veebisaidi kasutuskonto tasu

Teenuse osutamise arvestusperiood on üks kalendrikuu. Arvestusperioodist väiksemaid perioode ei arvestata. Operaator esitab teenuse eest arveid igakuiselt, kuu alguses eelmise kalendrikuu ehk arvestusperioodi eest.

Arved

Operaator esitab arveid elektrooniliselt. Neid saab näha Veebisaidil Turvaelemente kasutades. Veebisaidil arvete lugemine ning nende väljaprintimine on Kasutaja ülesanne. Arved avaldatakse veebisaidil iga kuu esimesel tööpäeval ja loetakse kättesaaduks nende avaldamisel.

Igale Kasutajale esitatakse iga arvestusperioodi kohta üks koondarve.

Arvete maksetähtaeg on 15 kalendripäeva.

Võlgnevused

Arve maksetähtaja ületamisel saadab Operaator Teenuse kasutajale paberkandjal meeldetuletuse. Meeldetuletuse saatmine on tasuline ja Teenuse kasutaja tasub selle eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kui arve ei ole meeldetuletuses märgitud tähtajaks tasutud, on Operaatoril õigus sulgeda Kasutaja Veebisaidi kasutuskontod ja Teenuse kasutaja on kohustatud oma võlgnevuse likvideerima või renditud seadmed viivitamatult tagastama. Kuni renditud seadmete tagastamiseni on Operaatoril õigus arvestada teenuse kuutasu, ja seda isegi aja eest, mil Veebisaidi kasutuskonto on suletud. Teenuse taasavamiseks pärast selle peatamist peab Teenuse kasutaja tasuma teenuse taasavamise tasu (vastavalt hinnakirjale) ja renditud seadmete ning võlgade sissenõudmisega seotud kulutuste eest.

Mistahes võlgnevuste sissenõudmisel on Operaatoril õigus kasutada kolmandate isikute abi ning avaldada võlgnevust puudutavaid andmeid Krediidiinfos ja muudes kanalites.

Renditud seadmete arvestuslik hind on avaldatud hinnakirjas ja kui neid ei õnnestu Teenuse kasutajalt heas korras tagasi saada, on Operaatoril õigus nende täielik väärtus välja nõuda rahas, seda sõltumata seadmete vanusest.

Teenusest loobumine

Kasutajal on õigus Teenusest igal ajal loobuda. Teenusest loobumiseks loetakse rendiseadmete tagastamist koos selgelt väljendatud sooviga teenusest loobuda.

Teenusest loobumise kuupäev on rendiseadmete saabumise kuupäev Operaatorile. Operaator peab arvet rendiseadmete seerianumbrite üle ja tuvastab rendiseadme selle seerianumbri järgi. Rikutud seerianumbriga rendiseade loetakse rikutuks.

Rendiseadmed

Kasutaja vastutab talle rendile antud seadmete säilitamise ja sihipärase kasutamise eest. Rendiseadmed kuuluvad alati Operaatorile, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on maksnud rikutud või kaotatud rendiseadme eest vastavalt hinnakirjale.

Rendiseadmeid on lubatud kasutada ainult Teenuse kasutamiseks ja neid ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

Rendiseade loetakse kättesaaduks kolmandal tööpäeval pärast selle postitamist Operaatori poolt. Rendiseadme kättesaamist tõendab ka Operaatori serveri logikirje, mis näitab vastava seerianumbriga rendiseadme arvutiga ühendamist kliendi poolt. Teenuse osutamise perioodi arvestatakse alates rendiseadmete kättesaamise kuupäevast.

Rikutud või kaotatud rendiseadmete eest tasub Kasutaja vastavalt hinnakirjale ja rikutud rendiseadme omandiõigus läheb tasumisel üle Kasutajale.

Tarkvara kasutusõigused

Operaator annab Kasutajale kasutada Teenuse saamiseks vajaliku tarkvara. Kasutajal on õigus kasutada seda tarkvara, kuni ta Teenuse kuutasu maksab ja ei ole Teenusest loobunud. Kasutaja võib kasutada tarkvara mitmes talle kuuluvas arvutis. Kasutaja kohustub Teenuse kasutamise lõppedes tarkvara oma arvutitest kustutama.

Kasutajal on õigus teha tarkvarast tagavarakoopiaid. Kasutajal ei ole õigust avada tarkvara lähtekoodi ega tarkvara muuta. Kasutajal ei ole õigust levitada tarkvara kolmandatele isikutele ega kasutada seda mittesihipäraselt.

Rikked

Rikkeks loetakse Teenuse mittetoimimist, mis on tingitud järgmistest asjaoludest:

 • Veebisaidi mittetöötamine. Veebisaidi mittetöötamiseks loetakse seisundit, kus see ei ole kättesaadav mitte kuskilt avalikus Internetis või kus selle puudulikud funktsioonid ei võimalda andmete vastuvõtmist Kasutaja GPSilt või nende vaatamist Turvaelementide abil.
 • Riistvara mittetöötamine. Riistvara mittetöötamiseks loetakse seisundit, kus rendiseade ei täida talle ette nähtud funktsioone. Riistvara mittetöötamise algushetkeks loetakse rikkis riistvara saabumist Operaatori kätte. Riistvara mittetöötamise lõpphetkeks loetakse korras riistvara tagastamist Kasutajale, milleks arvestatakse kolmas tööpäev selle postitamisest.
 • Tarkvara mittetöötamine. Tarkvara mittetöötamiseks loetakse seisundit, kus nõuetele vastavas arvutis ei ole võimalik tagada tarkvara tööd. Selle kinnituseks on samad probleemid mitmes samalaadse konfiguratsiooniga arvutis.

Kasutaja on kuutasust vaba, kui rikke või rikete kestus on vähemalt 50% kuu pikkusest. Rikete kestusi ja kuutasusid arvestatakse iga GPS-seadme kohta eraldi. Kuutasuvabastus kehtib ainult selle GPS-seadme Teenusele, mis on seotud rikkega.

Operaator ei vastuta Kasutajale rikkest tingitud kulude eest. Kasutaja vastutab rikkis seadme transpordi eest Operaatorile ja oma maksude eest maksuhaldurile, isegi kui need rikke tagajärjel peaksid suurenema.

Hinnad

Minitaxi rendihind on 7,67 eurot kuus ja see sisaldab tasu nii Minitaxi seadmete kui ka tarkvara kasutamise eest. Minitaxil ei ole lepingu alustamise ega lõpetamise tasusid.

Minitaxi teenusest loobumisel tuleb tagastada rendiseadmed. Nende rikkumisel või kaotamisel arvestatakse nende maksumuseks 70,40 eurot GPS-seadme eest ja 15,98 eurot toiteseadme eest.

Ülaltoodud hinnad on ilma käibemaksuta.

Tehniline info

Minitaxi seade vajab autos 12-24V toidet sigaretisüütajast või 5V USB-toidet. Seade ei vaja eripaigaldust, aga peab asetsema kohas, kus sel on ligipääs satelliitide signaalile.

Traatküttega esiklaas blokeerib üldjuhul satelliitide raadiosignaali. Sellisel juhul võiks Minitaxi panna tagaluugi juurde (eriti kui taga on toitepesa olemas).

Minitaxi GPS vajab andmete üleslaadimiseks Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutit, mille Windowsi versioon on Windows Vista või uuem. See arvuti peab olema ühendatud internetiga ja tulemüürid ei tohi takistada Minitaxi tarkvara juurdepääsu Minitaxi serverile. Samuti peab arvutisse olema paigaldatud Microsoft .NET Framework 4.5 või uuem.

Minitaxi seadmelt ei saa andmeid kätte arvutitega, mille operatsioonisüsteem on Android, iOS, OS X, Windows XP ja Windows RT.

Minitaxi aruannete vaatamiseks on vajalik nüüdisaegne veebisirvija (näiteks Google Chrome).

Aruannete vaatamisel pole arvuti või tahvelarvuti operatsioonisüsteemil tähtsust.

Liitumine

Me ei sõlmi enam uusi liitumislepinguid. Olemasolevate klientide teenindamine jätkub.

PRILLE saab nüüd internetist
zpeks.com